Hållbarhetspolicy för Advokatbyrån Thomas BodströmMÅLSÄTTNINGEN
Den övergripande målsättningen för advokatbyrån är att hållbarhetsarbete ska ingå som en naturlig och integrerad del av advokatbyråns verksamhet. För att nå den målsättningen måste advokatbyrån följa upp och strukturerat med mätbara målsättningar koppla dessa till konkreta åtgärder.

SYFTE
Syftet med denna policy är att advokatbyråns verksamhet tar hänsyn till följande områden: personal, miljö, jämställdhet, arbete mot diskriminering, mänskliga rättigheter och socialt engagemang.

PERSONAL
Varje medarbetare har rätt till utvecklingssamtal två gånger om året. Anställda ska under det första året ha kontinuerlig handledning och snabb återkoppling i alla ärenden. Medarbetare kan kontakta arbetsgivaren i alla ärenden även utanför normal arbetstid.

Det ska finnas en gemensam målsättning om hur många timmar en jurist bör debitera per år. Ledningen på advokatbyrån är medveten om att det på individnivå kan understiga detta på grund av sjukdom, familjesituation eller andra sociala orsaker.
Advokatbyrån ska se till att arbetet ska gå att kombinera med ett bra familjeliv och fritid. Det hindrar inte att det under vissa perioder kan innebära att juristerna får arbeta övertid.
Advokatbyrån ska fortsätta verka för att hålla sjukskrivningarna på en mycket låg nivå. Om någon medarbetare visar motsatsen har advokatbyrån ett ansvar för att denna negativa utveckling bryts och ska vidta åtgärder för att detta ska lyckas.
Advokatbyrån ska ta initiativ till att ordna sociala aktiviteter i syfte att hålla en god sammanhållning på advokatbyrån. Målsättningen är att ordna en konferensresa utomlands per år. Vidare ska det ordnas idrottsaktiviteter, afterwork, julfest, sommarfest, påsklunch mm. Utöver detta ska mer regelbundna aktiviteter såsom eftermiddagsfika ordnas en gång per vecka.
I många sociala aktiviteter förekommer alkohol. Advokatbyråns ledning är medveten om alkoholens skadliga inverkan samt att ca 15 % av vuxna människor i Sverige har alkoholproblem. Advokatbyrån har därför ett ansvar för att de sociala aktiviteterna sker inom ramen för en restriktiv alkoholpolicy.

MILJÖ
Vi strävar efter att resa så miljösmart som möjligt. När det är möjligt rent praktiskt ska tåg prioriteras före flyg. Likaså ska lokaltrafik utnyttjas före taxi.
Vi sorterar kontorets sopor i köket för att gynna en bättre miljö. Nu finns behållare för matrester, pappersavfall och metall. Vi kommer att införskaffa en särskild behållare för plastprodukter.
Vi sorterar papper dels i sekretesskärl, som hämtas månadsvis av destruktions-företag, dels pappersåtervinningskärl, som hämtas genom hyresvärden.
Vi strävar efter att begränsa pappersåtgången i det dagliga arbetet.

JÄMSTÄLLDHET
Advokatbyrån strävar efter att ha en jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga medarbetare. Det innebär att bland juristerna ska det vara minst 40 % av vardera könet.
Män och kvinnor ska ha samma möjlighet att utvecklas på advokatbyrån.
Vid fördelning av ärenden ska det ske utan hänsyn till kön.
Advokatbyrån ser positivt på att medarbetarna tar ut föräldraledighet i syfte att män och kvinnor tar ut lika mycket föräldraledighet.
Advokatbyrån ska se till att hålla kontakten med den som är föräldraledig.
Föräldraledighet ska inte påverka medarbetarnas utveckling- och karriärmöjligheter negativt.
Alla medarbetare på advokatbyrån har – oavsett anställning – ett gemensamt ansvar för att sköta de praktiska hushållsarbetet.

ARBETE MOT DISKRIMINERING
Advokatbyrån strävar efter att mångfald ska prioriteras bland de anställda.
Ingen medarbetare får diskrimineras på grund av nationalitet, religion, etnicitet, kön eller sexuell läggning.
Advokatbyrån har nolltolerans beträffande trakasserier och annan kränkande behandling mot medarbetarna.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Advokatbyrån arbetar för att försvara grundläggande demokratiska principer.
Det görs bland annat genom att stå upp för en stark rättssäkerhet.
Advokatbyrån anser att alla människor som är misstänkta för ett brott ska ha rätt till en offentlig försvarare oavsett vilket brott som det handlar om.
Advokatbyrån anser att människor som utsatts för ett brott ska ha rätt till ett målsägandebiträde.
Alla uppdrag ska utföras med nit och omsorg i enlighet med advokatsamfundets etiska regler.

SOCIALT ENGAGEMANG
Advokatbyrån ska vara engagerad och ge ekonomiskt stöd till projekt eller en verksamhet som har till syfte att stärka utsatta människor.