Offentlig försvarare

Om du blir misstänkt för ett brott har du ofta rätt till en offentlig försvarare, som hjälper dig genom hela processen från förundersökning till rättegång. Vi åtar oss även uppdrag från andra delar av Sverige, men när det är stora avstånd från våra kontor gäller särskilda regler om rättshjälpen. Vi företräder även människor som privat försvarare.

Målsägandebiträde

Om du har utsatts för brott har du i vissa fall rätt att få ett målsägandebiträde. Tingsrätten förordnar en advokat eller biträdande jurist som tillvaratar dina intressen under processen. Som målsägandebiträde ger vi dig hjälp och stöd inför och under en rättegång och för också din talan om skadeståndsanspråk. Kostnaden för målsägandebiträde ersätts av staten.

Familjerätt

Vi hjälper dig i mål om äktenskapsskillnad, vårdnad, umgänge med barn, verkställighetsfrågor och kvarsittanderätt samt  i bodelningsfrågor och arvstvister. Vi upprättar testamenten, gåvobrev, äktenskapsförord, samboavtal samt andra familjerättslig dokument.

I familjetvister kan du beviljas rättshjälp eller använda din rättsskyddsförsäkring, vilket innebär att du inte behöver stå hela kostnden för ditt ombud. Vi hälper dig att ansöka om rättshjälp eller rättskydd. Du kan även anlita oss som privat ombud.

Affärsjuridik

Om man driver ett företag ingår man i allmänhet många avtal. Det kan gälla hyresvärdar, myndigheter, kunder, leverantörer och andra avtalsparter. Ibland uppstår tvister om betalning, skadestånd och hur avtalet ska tolkas. Utgången i dessa tvister kan ha stor betydelse för företaget. Vi kan då bistå företaget i dessa tvister så att de också kan fokusera på verksamheten.

Avtalsrätt

Avtalsrätten berör frågorna hur ett avtal kommer till stånd, vilken räckvidd och giltighet som ett avtal har samt hur avtal ska tolkas. Avtalsrätten har en grundläggande betydelse för att förstå andra rättsområden såsom köprätt, konsumentköp och konsumenttjänster.

Hyresrätt

Hyresrätt utgör ett viktigt rättsområde inom svensk rätt och kännetecknas av ett långtgående skydd för hyresgästen. Rättsområdet omfattar såväl bostads- som lokalhyra. Rättsområdet är starkt lagreglerat och behandlar bland annat frågor om uppsägningstider, användningen av bostaden/lokalen samt skyldigheter och rättigheter för värden och gästen.

Skadeståndsrätt

Skadeståndsrätten berör reglerna kring förutsättningarna för ersättning för en skada som har inträffat, vem som ska bära ansvaret för skadan samt hur stor ersättningen ska vara. Denna del av juridiken kräver ofta mycket avancerade bedömningar.

Socialrätt

Vi hjälper dig i olika tvångsmål och för din talan. Vi kan berätta hur du gör för att få advokathjälp. Vi åtar oss uppdrag som offenligt biträde vid förvaltningsdomstol i mål om

- LVU (lag om vård av unga)

- LVM (lag om vård av missbrukare)

- LPT (lag om psykiatrisk tvångsvård)

- LRV (lag om rättspsykiatrisk vård)

Migrationsrätt

Vi åtar oss uppdrag som offentliga biträden för dig som söker asyl i Sverige. Det är Migrationsverket som förordnar ett sådant biträde samt står för kostnaderna. Du har rätt att själv välja vem du vill ska företräda dig inför Migrationsverket. 

Behöver du hjälp i andra migrationsrättsliga ärendetyper som uppehållstillstånd, uppehållsrätt, arbetstillstånd, visum och svenskt medborgarskap kan du anlita oss privat som ombud.

Vi som arbetar med migrationsrätt på byrån har hög kompetens och lång erfarenhet.

Arbetsrätt

Uppsägning, avsked, omplacering och avstängning från arbete med mera kan vara otillåtna. De kan då prövas av  domstol som kan besluta om att exempelvis en uppsagd får arbetet tillbaka eller att skadestånd kan utgå. Vid uppsägningar och liknande är det mycket viktigt att agera snabbt annars kan möjligheterna att få rättelse gå förlorad.

Särskild företrädare för barn

När det begåtts brott mot någon som är under 18 år förordnar tingsrätten ibland en särskild företrädare för barn. I de fall när tingsrätten väljer att förordna en särskild företrädare gäller att den misstänkte är barnets vårdnadshavare eller det kan antas att vårdnadshavaren genom sitt förhållande till den misstänkte inte kommer att tillvarata barnets rätt. Den särskilda företrädaren är tänkt att överta vårdnadshavarens ansvar i samband med rättsprocessen och syftar till att tillvarata barnets intresse, bl a genom att föra skadeståndstalan i samband med rättegången. Det är staten som står för kostnaderna för särskild företrädare för barn.

Vi anlitas frekvent som särskilda företrädare och har mångårig erfarenhet inom området