[vc_row][vc_column width=”2/3″ offset=”vc_col-lg-offset-2 vc_col-lg-8″ font_color=”#333333″][vc_column_text]

Hållbarhetspolicy för Advokatbyrån Thomas Bodström

 

MÅLSÄTTNINGEN

Den övergripande målsättningen för advokatbyrån är att hållbarhetsarbete ska ingå som en naturlig och integrerad del av advokatbyråns verksamhet. För att nå den målsättningen måste advokatbyrån på ett strukturerat sätt följa upp och med mätbara målsättningar koppla dessa till konkreta åtgärder.

SYFTE

Syftet med denna policy är att advokatbyråns verksamhet tar hänsyn till följande områden: personal, miljö, jämställdhet, arbete mot diskriminering, mänskliga rättigheter och socialt engagemang.

PERSONAL

Varje medarbetare har rätt till utvecklingssamtal två gånger om året. Anställda ska under det första året ha kontinuerlig handledning och snabb återkoppling i alla ärenden. Medarbetare kan kontakta arbetsgivaren i alla ärenden även utanför normal arbetstid.

Det ska finnas en gemensam målsättning, inget krav, om att en jurist bör debitera 1200 timmar per år. Ledningen på advokatbyrån är medveten om att det på individnivå kan understiga detta på grund av erfarenhet och sjukdom, familjesituation eller andra sociala orsaker.

Advokatbyrån ska se till att arbetet ska gå att kombinera med ett bra familjeliv och fritid. Det hindrar inte att det under vissa perioder kan innebära att anställda får arbeta övertid.

Advokatbyrån ska fortsätta verka för att hålla sjukskrivningarna på en mycket låg nivå. Om någon medarbetare visar motsatsen har advokatbyrån ett ansvar för att arbetstagaren ska kunna återgå i arbete.

Advokatbyrån ska ta initiativ till att ordna sociala aktiviteter i syfte att hålla en god sammanhållning på advokatbyrån. Målsättningen är att ordna en konferensresa utomlands per år. Vidare ska det ordnas idrottsaktiviteter, afterwork, julfest, sommarfest, påsklunch mm. Utöver detta ska mer regelbundna aktiviteter såsom eftermiddagsfika ordnas en gång per vecka.

I många sociala aktiviteter förekommer alkohol. Advokatbyråns ledning är medveten om alkoholens skadliga inverkan samt att ca 15 % av vuxna människor i Sverige har alkoholproblem. Advokatbyrån har därför ett ansvar för att de sociala aktiviteterna sker inom ramen för en restriktiv alkoholpolicy.

MILJÖ

Vi strävar efter att resa så miljösmart som möjligt. När det är möjligt rent praktiskt ska tåg prioriteras före flyg. Likaså ska det strävas efter att lokaltrafik utnyttjas före taxi.
Vi sorterar kontorets sopor i köket för att gynna en bättre miljö. Nu finns behållare för matrester, pappersavfall och metall. Vi kommer att införskaffa en särskild behållare för plastprodukter.
Vi sorterar papper dels i sekretesskärl, som hämtas månadsvis av destruktions-företag, dels i pappersåtervinningskärl, som hämtas genom hyresvärden.
Vi strävar efter att begränsa pappersåtgången i det dagliga arbetet.

JÄMSTÄLLDHET

Advokatbyrån strävar efter att ha en jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga medarbetare. Det innebär att bland juristerna bör vara minst 40 % av vardera könet.
Män och kvinnor ska ha samma möjlighet att utvecklas på advokatbyrån.
Vid fördelning av ärenden ska det ske utan hänsyn till kön.
Advokatbyrån ser positivt på att medarbetarna tar ut föräldraledighet i syfte att män och kvinnor tar ut lika mycket föräldraledighet.
Advokatbyrån ska se till att hålla kontakten med den som är föräldraledig.
Föräldraledighet ska inte påverka medarbetarnas utveckling- och karriärmöjligheter negativt.
Alla medarbetare på advokatbyrån har – oavsett anställning – ett gemensamt ansvar för att sköta de praktiska hushållsarbetet.

ARBETE MOT DISKRIMINERING

Advokatbyrån strävar efter att mångfald ska prioriteras bland de anställda.
Ingen medarbetare får diskrimineras på grund av nationalitet, religion, etnicitet, kön eller sexuell läggning.
Advokatbyrån har nolltolerans beträffande trakasserier och annan kränkande behandling mot medarbetarna.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Advokatbyrån arbetar för att försvara grundläggande demokratiska principer.
Det görs bland annat genom att stå upp för en stark rättssäkerhet.
Advokatbyrån anser att alla människor som är misstänkta för ett brott ska ha rätt till en offentlig försvarare oavsett vilket brott som det handlar om.
Advokatbyrån anser att människor som utsatts för ett brott ska ha rätt till ett målsägandebiträde.
Alla uppdrag ska utföras med nit och omsorg i enlighet med advokatsamfundets etiska regler.

SOCIALT ENGAGEMANG

Advokatbyrån ska vara engagerad och ge ekonomiskt stöd till projekt eller en verksamhet som har till syfte att stärka utsatta människor.

Integritetspolicy för Advokatbyrån Thomas Bodström

 

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Advokatbyrån Thomas Bodström AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att det är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig, nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller, vid offentliga förordnanden, för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Personuppgifter kan komma att överföras mellan advokatbyråns olika koncern- eller systerbolag i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då

(i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig,

(ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter,

(iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma
myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller

(iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokatbyrån Thomas Bodström AB enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra advokatbyråns verksamhet sparas under en tid om fem år efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokatbyrån Thomas Bodström om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på info@advbyra.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Advokatfirman Thomas Bodström AB, 556733-3876, Västmannagatan 4, Box 3431, 103 68 Stockholm, 08-545 275 70, info@advbyra.se, www.advbyra.se

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]